Dolar
ABD Doları 32.2242
Euro
Euro 35.0190
Sterling
Sterling 40.9458
Altın
Altın 2494.9103
BOLU ÇOK BULUTLU
10,6
ÇOK BULUTLU

Selim KARAMAN

SELİM
KARAMAN (HAMAMCIO
ĞLU
GROUP GENEL MÜDÜRÜ- ÖZD
İYALİZ,NEFRO
D
İYALİZ)

Doğum:
1989/Bolu

Okul:
Sakarya
İlköğretim
Okulu,
İzzet
Baysal Anadolu Lisesi, Celal Bayar Üniversitesi G
ıda
Mühendisli
ği

Meslek:
Gıda
Mühendisi,
İş
Güvenli
ği
Uzman
ı

Bulunduğu
Görevler:
Bolu
Genç
İş
Adamlar
ı
Derne
ği
yönetim kurulu üyesi

Çocukluk Fotoğrafları

EĞİTİM
HAYATI

1989
y
ılında Bolu’da doğdum.
İlkokulu
Sakarya
İlköğretim
Okulunda, Liseyi
İzzet
Baysal Anadolu Lisesinde okudum. 2007-2011 y
ılları
aras
ında
Celal Bayar Üniversitesi G
ıda
Mühendisli
ği
bölümünden mezun oldum. Mezun olup askere gidece
ğim
döneme kadar kendimi geli
ştirmek
için birçok e
ğitime
kat
ıldım.
İş
güvenli
ği
uzmanl
ığını
ve ki
şisel
geli
şim,
kalite yönetim seminerlerinden birçok sertifika ald
ım.
Askerli
ğimin
acemili
ğini
İzmir’de,
usta birli
ğini
İzmit’te
yapt
ım.
G
ıda
mühendisi oldu
ğum
için askerde g
ıda laboratuvarında
çal
ıştım.

ÇOCUKLUK
HAYATI
Babam
Orman Mühendisi oldu
ğu
için Bolu’da Orman Bölge Müdürlü
ğündeki
lojmanlarda oturuyorduk. Bulundu
ğumuz
alanda parklar, basketbol sahas
ı,
futbol sahas
ı
gibi birçok imkan bulunuyordu. Arkada
şlarım
ile birlikte çok güzel bir çocuklu
ğum
geçti. Depremden sonra yeni siteler yap
ılıncaya
kadar bir süre prefabrikte ya
şamak
zorunda kald
ık.
Basketbol merak
ım
sitedeki basketbol sahas
ında
oynayan ağabeylerimize özenerek ba
şladı.
Sonra Sakarya
İlkokulda
basketbol yaz okulu aç
ıldı.
O kursa kat
ıldım
ve hiçbir 
şey
bilmiyordum. Yaz okulu bittikten sonra seçmeler oldu ve okulun
tak
ımına
seçildim. Y
ıl
içinde okul müsabakalar
ına
kat
ılmaya
ba
şladık
ve gün geçtikçe kendimi geli
ştirdim.
7. ve 8. s
ınıfta
say
ı
krall
ığını
ald
ım.
Lise döneminde de basketbol hayat
ım
devam etti fakat üniversitede b
ırakmak
zorunda kald
ım. 

Okul Fotoğrafları

AİLE
HAYATI

Sinan
ad
ında
erkek karde
şim
var. Annem hem
şireydi
daha sonra sa
ğlık
meslek lisesinde ö
ğretmenlik
yapt
ı
ve oradan emekli oldu. Babam Orman Mühendisi, hala çal
ışıyor.
2017 y
ılında
Kübra Karaman ile evlendim. E
şim
bankada çal
ışıyor.

İŞ
HAYATI
İş
hayat
ıma
day
ım
Hamamc
ıoğlu
Group Yönetim Kurulu Ba
şkanı
Erhan Özdemir ile ba
şladım.
2014 y
ılında
Özdiyaliz Diyaliz Merkezinin müdürü i
şten
ayr
ılınca
pozisyon aç
ığı
olu
ştu.
Day
ım
da Özdiyaliz’de beraber çal
ışmayı
teklif etti. Day
ımın
ileriye yönelik bak
ış
ısı
ho
şuma
gitti
ği
için beraber yürümeye karar verdik.
İlk
etapta müdür olarak ba
şlamadım,
en alt kademede çal
ışarak,
kendimi geli
ştirerek
genel müdürlü
ğe
yükseldim. 2016 y
ılında
Nefro Diyalizi bünyemize katt
ık.
3 ay sonra da Sinop Diyaliz Merkezini ald
ık.
2018 y
ılında
da Aytemiz benzin istasyonunu ve bir tane ecza deposu açarak i
şleri
büyütmeye gittik. Genel anlamda Hamamc
ıoğlu
Group’un CEO’su olarak i
ş
hayat
ıma
devam ediyorum. Yo
ğun
olsam da zevk alarak çal
ışıyorum. 

STK
HAYATI

Üniversite
zaman
ında
Celal Bayar Üniversitesini temsilen Ege G
ıda
Mühendisleri Odas
ında
ba
şkan
yard
ımcılığı
yapt
ım.
Bol bol teknik geziler ve sosyal etkinlikler yapard
ık.
Okul hayat
ımda
son derece sosyaldim.
Şimdi
sadece Bolu Genç
İş
Adamlar
ı
Derne
ği
yönetim kurulu üyesiyim.

HOBİLER

Gezmeyi
çok seviyorum. Üniversite zaman
ında
oldu
ğu
kadar f
ırsat
bulamasam da yeni yerler görmeyi, geleneksel yemekleri denemeyi,
farkl
ı
kültürler tan
ımayı
seviyorum. Basketbol maçlar
ını
hala takip ediyorum. Arkada
şlarımla
zaman geçirmekten çok keyif al
ıyorum.

HEDEFLER


Ticaret
hayat
ında
Hamamc
ıoğlu
ismini ileriye, daha güzel yerlere ta
şımak
hedefindeyim. Yurt d
ışına
ılabilecek
sektörleri ara
ştırıyorum.
İnsanlığa
yararl
ı
olabilecek di
ğer
sektörlere de girmek istiyoruz. 

Boludabolu Avatar
BoludaBolu
31 Ekim 2019
Paylaş:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir