Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

RESMİ İLANLAR (29.12.2017)

RESMİ İLANLAR (29.12.2017)
BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI İŞİ

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü, Akaryakıt Ürünleri Alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2017/701550

1-İdarenin
a) Adresi:KARAMANLI MAHALLESI HASTANE CADDESI 1 14100 BOLU MERKEZ/BOLU
b) Telefon ve faks numarası:3742153740 - 3742150042
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:300 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin (Fidanlık Şefliği) ve 10.000 Litre Motorin (Fidanlık Şefliği için 5.000 Litre, Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü için 5.000 Litre) 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:300 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Fidanlık Şefliği) ve 10.000 Litre Motorin ( Fidanlık Şefliği için 5.000 Litre, Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü işin 5.000 Litre) teslimi Bolu orman İşletme Müdürlüğümüzün bulunduğu Bolu Belediye sınırları ve/veya Fidanlık Şefliğinin bulunduğu Karacasu Belediye sınırları içerisinde yer alan akaryakıt istasyonundan hizmet araçları ile iş makinelerinin depolarına taşıt tanıma sistemi ile günün her saatinde peyder pey yapılacaktır. İdarenin talebi halinde arazide çalışan iş makinelerine akaryakıt sevkıyatı idarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır.
c) Teslim tarihi:300 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Fidanlık Şefliği) ve 10.000 Litre Motorin ( Fidanlık Şefliği için 5.000 Litre, Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü işin 5.000 Litre) teslimi Bolu orman İşletme Müdürlüğümüzün bulunduğu Bolu Belediye sınırları ve/veya Fidanlık Şefliğinin bulunduğu Karacasu Belediye sınırları içerisinde yer alan akaryakıt istasyonundan hizmet araçları ile iş makinelerinin depolarına taşıt tanıma sistemi ile günün her saatinde peyder pey yapılacaktır. İdarenin talebi halinde arazide çalışan iş makinelerine akaryakıt sevkıyatı idarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Bolu Orman Bölge Müdürlüğü İhale Salonu, Karamanlı Mah. Mazhar MURTAZAOĞLU Cad. No:4 Merkez/BOLU
b) Tarihi ve saati:09.01.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Mali İşler Şube Müdürlüğü, Özel Bütçe Muhasebe Biriminin T.C. Ziraat Bankası Bolu Şubesi nezdindeki TR200001002564470319145006 nolu hesabına ihale döküman bedelinin yatırılmasına müteakip Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Mali İşler Şube Müdürlüğünden satın alınabilir. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Mali İşler Şube Müdürlüğü, Karamanlı Mah. Mazhar MURTAZAOĞLU Cad. No:4 Merkez/BOLU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Etiketler: