Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı!
Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazetede yayımlandı.

Kanuna göre, "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim üyesi" kadrosu ihdas edildi. Öğretim elemanları, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinden; öğretim üyeleri ise profesör, doçent ve doktor öğretim üyesinden oluşacak.

Doktor öğretim üyeliğine atanabilmek için doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılık ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanı veya YÖK tarafından tespit edilen belli sanat dallarından birinde yeterlilik kazanılması şartı aranacak.

Yükseköğretim Personel Kanunu'nda yapılacak değişiklikle doktor öğretim üyelerinin mali hakları düzenlenecek ve bu kapsamda doktora öğretim üyesi kadrosunda bulunanlara Devlet Memurları Kanunu'na tabi en yüksek devlet memuru brüt aylık tutarının yüzde 175'i, her ay üniversite ödeneği olarak ödenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan 7100 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe  girdi. Kanuna göre, "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim  üyesi" kadrosu ihdas edildi.

 

Öğretim elemanları, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri  öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinden; öğretim üyeleri ise profesör,  doçent ve doktor öğretim üyesinden oluşacak.

 

Doktor öğretim üyesi; doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış,  tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanı veya  Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) tespit edilen belli sanat dallarının birinde  yeterlilik kazanmış olan, akademik unvana sahip kişi olarak tanımlanacak.

 

ÜAK bünyesinde Yönetim Kurulu oluşturulacak

Kanunla Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) bünyesinde Yönetim Kurulu  oluşturulacak.

Yönetim Kurulu; ÜAK Başkanı ile fen ve mühendislik, sağlık ve sosyal  bilimler alanlarından üçer ve güzel sanatlar alanından bir olmak üzere 11 üyeden  oluşacak. Üyeler, farklı üniversitelerde görev yapan profesör öğretim üyeleri  arasından ÜAK tarafından bir yıl için seçilecek. Süresi dolan üye yeniden  seçilebilecek. ÜAK, YÖK'e üye seçmek dışındaki görevlerini Yönetim Kuruluna  devredebilecek. Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanacak. Yönetim Kurulu  üyelerine, Yükseköğretim Genel Kurulu üyelerine ödenen tutarda huzur hakkı  ödenecek. ÜAK, doçentlik başvurularında ilgili bilim ve sanat alanında jüriler  oluşturarak adayların yayın ve çalışmalarını değerlendirip, yeterli yayın ve  çalışmaya sahip olan adaylara doçentlik unvanı verecek.

 

Doktor öğretim üyesi

Yükseköğretim kurumlarında açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları  rektörlükçe ilan edilecek. İlan edilen bu kadrolara fakültelerde dekan, diğer birimlerde  müdürler; biri o birimin yöneticisi biri de o yükseköğretim kurumunun dışından  olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek, bunlardan, adayların her biri  hakkında yazılı mütalaa isteyecek. Dekan veya ilgili müdür, yönetim kurullarının  görüşünü aldıktan sonra önerilerini rektöre sunacak.

Atama, rektör tarafından en çok dört yıl süre ile yapılacak. Her atama  süresi sonunda görev kendiliğinden sona erecek. Görev süresi sona erenler yeniden  atanabilecek. Doktor öğretim üyeliğine atanabilmek için doktora ile tıpta, diş  hekimliğinde, eczacılık ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanı veya YÖK  tarafından tespit edilen belli sanat dallarından birinde yeterlilik kazanılmış  olması koşulu aranacak.

 

Doçentlik ve atama

Doçentlik başvuruları, ÜAK tarafından belirlenen takvime göre yılda  iki kez yapılacak.

Doçentlik başvuruları için şu şartlar aranacak: "Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora ile tıpta, diş  hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya  Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine YÖK tarafından tespit edilen belli  sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak. YÖK tarafından belirlenen  merkezi bir yabancı dil sınavından en az 55 puan veya uluslararası geçerliliği  YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış  olmak. Doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise  bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek. Üniversitelerarası Kurulun görüşü  üzerine YÖK tarafından her bir bilim disiplininin özellikleri dikkate alınarak  belirlenecek yeterli sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar  yapmak."

 

ÜAK, adayın başvurduğu bilim veya sanat dalından beş kişilik jüri ve  bu jüri için iki yedek üye tespit edecek. Doçentlik sınav jürisinde yer alan asıl  ve yedek üyeler, hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlarını  Üniversitelerarası Kurula gönderecek. ÜAK tarafından yeterli yayın ve çalışmaya sahip olduğuna karar verilen  adaya doçentlik unvanı verilecek. 

 

Yükseköğretim kurumları doçent kadrosuna atama için objektif ve  denetlenebilir nitelikte ek koşullar da belirleyebilecek. Bu ek koşullar arasında  sözlü sınavın yer alması halinde sınav, ÜAK tarafından oluşturulacak jürilerce  yapılacak.

Doçentlik unvanına sahip olanlar, ilan edilen doçent kadrosuna  başvuracak.

Başvuran adayların durumlarını incelemek üzere rektör, en az biri  üniversite dışından olmak üzere üç profesör tespit edecek. Bu profesörler her  aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazacak, kadroya atanacak birden  fazla aday varsa tercihini bildirecek. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü  yönetim kurulunun bu raporları göz önünde tutarak alacağı karar üzerine rektör  atamayı yapacak.

 

Öğretim üyesi, haftada asgari 10 saat, öğretim görevlisi ise haftada  asgari 12 saat ders verecek ancak yükseköğretim kurumlarının uygulamalı  birimlerinde görev yapacak öğretim görevlilerine ders ücreti ödenmeyecek.

 

Tezsiz yüksek lisans ücretleri 

Kanunla, tezsiz yüksek lisans ücretlerinin belirlenmesi yetkisiyle  ilgili düzenlemeye gidildi.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde ikinci öğretim  kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılması ile bu  programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ve sınav  ücretleri YÖK tarafından belirlenecek.  

Lisansüstü tezler, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik  kararı alınmadıkça, bilime katkı sağlamak amacıyla YÖK Ulusal Tez Merkezi  tarafından elektronik ortamda erişime açılacak.

Kanunla, Yükseköğretim Personel Kanunu'nda yapılacak değişiklikle,  doktor öğretim üyelerinin mali hakları düzenlendi.

Bu kapsamda yapılacak değişiklikle, doktora öğretim üyesi kadrosunda  bulunanlara Devlet Memurları Kanunu'na tabi en yüksek devlet memuru brüt aylık  tutarının yüzde 175'i, her ay üniversite ödeneği olarak ödenecek.

Harp okullarında ve astsubay meslek yüksek okullarında düzenleme  uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler ile öğretim programlarında  ortak zorunlu ders olarak yer alan veya konu kapsamı itibarıyla öğretim  elemanında mesleki tecrübe ve ihtisas gerektiren teorik ve uygulamalı dersler  için, ilgili bilim dalında eğitim ve öğretim görmüş veya mesleki tecrübe ve  bilimsel yayınla tanınmış asker veya sivil kişiler görevlendirilebilecek.

Asker öğretim görevlileri ilgili kanuna göre atama veya geçici görevli  olarak, sivil öğretim görevlileri ise rektörün teklifi üzerine Milli Savunma  Bakanının onayıyla boş öğretim görevlisi kadrolarına atanabilecek veya sözleşmeli  olarak çalıştırılabilecek.

Harp okullarının araştırma görevlisi olarak ihtiyaç duyacağı asker  kişiler Türk Silahlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas ve usullerine uygun  olarak, diğerleri ise Milli Savunma Bakanlığının izni ile araştırma görevlisi  kadrolarına en çok üç yıl süreyle atanacak.

Ayrıca kanunla Üniversitelerarası Kurula 10 kadro ihdas edildi.